promoBanner_grassGentenaar? Klikhieren doe mee met onze samenkoop-actie voor groendaken!promoBanner_close

Documentatie

Overweegt u een groendak, maar hebt u nog vragen? Blader door de antwoorden van Canopy en laat u overtuigen.

Hulp nodig?

Het informatiecentrum van Canopy heeft als doel alle nuttige documentatie met betrekking tot groendaken en groengevels te verzamelen en op een overzichtelijke manier weer te geven. Een must voor de professionele klant en een leuke extra voor onze particuliere klanten. Overweegt u een groendak of groengevel, maar u hebt nog vragen? Blader door de antwoorden van Canopy en laat u overtuigen.

question

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest veelgestelde vragen

plus

Wat is een groendak?

Een groendak is een uit verschillende lagen bestaande constructie bovenop een reeds bestaand dak, waarvan de bovenste laag grotendeels tot volledig uit planten bestaat. Er bestaan verschillende types groendaken, die onderling verschillen wat betreft hun opbouw en hun uitzicht. Een groendak is niet alleen een streling van het oog, maar biedt ook vele ecologische en economische voordelen.

plus

Hoe is een groendak opgebouwd?

Een groendak is steeds opgebouwd uit meerdere lagen. Iedere laag heeft zijn eigen functie en is onmisbaar voor een goede werking van het geheel. Afhankelijk van het type groendak kunnen de lagen wel verschillen in dikte of kunnen extra componenten noodzakelijk zijn.

plus

Hoe dik is de opbouw van een groendak?

De totale dikte van een groendak varieert van enkele centimeters tot meer dan een meter en hangt zeer nauw samen met het gekozen type. Samen met de opbouwhoogte is ook het gewicht van een groendak sterk soort-afhankelijk. Voor ieder type groendak kan je een technische fiche downloaden met alle informatie.

plus

Kan een groendak enkel op een nieuwbouw of ook op een bestaande woning?

Een nieuwbouw heeft natuurlijk het voordeel dat van meet af aan rekening kan gehouden worden met de technische noden voor een specifiek type groendak. Met uitzondering van de meer intensieve groendaksystemen, kunnen de meeste types echter wel op bestaande woningen worden aangebracht. Belangrijk is daarbij wel om te letten op de draagkracht en de dakafdichting, alsook zaken zoals de hoogte van de dakopstanden.

plus

Wat is het gewicht van een groendak?

Belangrijk om weten is dat het gewicht van een groendak steeds wordt uitgedrukt in ‘maximaal verzadigd gewicht’. Dit is het maximum dat het volledige pakket kan wegen, namelijk bij 100% verzadiging met regenwater. Hoewel deze maat uiterst belangrijk is voor uw veiligheid, beperkt ze zich tot zeldzame omstandigheden zoals extreme vorst of een verstopping van uw regenwaterafvoer. 

plus

Kan een groendak ook op een hellend dak?

Tot en met een helling van 45° kan elk type groendak  aangelegd worden, met uitzondering van de intensieve systemen. Boven de 10° zijn hierbij anti-afschuifmaatregelen nodig. Ook bijkomende irrigatie kan noodzakelijk zijn bij hellende groendaken, aangezien het groendak dicht bij de bovenste dakrand steeds sneller zal uitdrogen. 

plus

Wat is het onderscheid tussen een extensief en intensief groendak?

Eenvoudig gesteld hebben extensieve groendaken een dunne substraatlaag en intensieve een dikke, wat zich vertaalt in duidelijke verschillen qua beplantingsmogelijkheden en onderhoudseisen. De dunne, extensieve systemen vergen amper zorg, maar zijn beperkter in mogelijkheden qua vegetatie. De meest intensieve systemen, daarentegen, benaderen qua onderhoud en beplanting een ‘gewone’ tuin. De overgang tussen beide systemen is echter gradueel, waarbij verscheidene tussenvormen bestaan.

plus

Heeft een groendak onderhoud nodig?

Of je dak een groendak draagt of niet, alle daken hebben een basis aan onderhoud nodig. Zo reinig je best minimaal één maal per jaar je regenwaterafvoer. Afhankelijk van het type groendak is daarbovenop nog extra zorg nodig of niet. Intensieve groendaken zijn daarbij de meest zorgbehoevende systemen.
Lees meer over het onderhoud in onze blogpost

plus

Hoeveel water kan een groendak bufferen?

De buffercapaciteit van een groendak wordt bepaald door de drainage(buffer)laag samen met de substraatdikte en verschilt dus van type tot type. Al onze groendaksystemen hebben echter een minimale capaciteit van 35 l/m2. Een doorsnee regenbui kan dus zelfs door het meest eenvoudige groendak volledig gebufferd worden. 

plus

Moet ik mijn groendak water geven?

Dat hangt in eerste instantie af van het type groendak. Semi-intensieve groendaken en daktuinen hebben flink wat water nodig. Daarom wordt veelal geopteerd om een automatisch irrigatiesysteem te installeren. Extensieve sedumdaken en natuurdaken daarentegen hebben in principe geen extra bewatering nodig. De vegetatie is namelijk voldoende bestand tegen droogte. Wel adviseren we om een dergelijk groendak vlak na plaatsing of bij extreme droogte (3 weken zonder enige neerslag) toch een handje te helpen. Gebruik daarvoor bij voorkeur regenwater. 

plus

Wat voor problemen kunnen er voorkomen bij groendaken?

Er zijn voornamelijk twee types problemen: bouwtechnische fouten en een falen van het groendak zelf. Het eerste type is te wijten aan een gebrekkige communicatie en samenwerking tussen de actoren (bouwheer, bouwfirma, dakdekker, architect en groendakfirma), waardoor bijvoorbeeld onvoldoende rekening wordt gehouden met de benodigde draagkracht. Het tweede type wordt veroorzaakt door ontwerpfouten, zoals een verkeerde plantenkeuze, een onvakkundige plaatsing of het gebruik van minderwaardig materiaal. Verder kunnen in zeldzame gevallen ook problemen opduiken ten gevolge van extreme weersomstandigheden of plantenziektes.

plus

Kan een groendak dienen als extra isolatie?

Jazeker, al neemt de toegevoegde waarde af naarmate de onderliggende dakconstructie zelf beter geïsoleerd is. Een groendak is in de eerste plaats zeer sterk in het reguleren van warmte, vooral in de zomer. Het substraatpakket houdt de ruimte eronder aangenaam fris. Hoe dikker de substraatlaag, hoe sterker dit effect. Ook in de winter heeft een groendak een regulerende werking, maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is deze veel beperkter. Tot slot isoleert een groendak ook zeer goed geluid.

plus

Bestaan er specifieke, bouwtechnische standaarden voor groendaken?

Internationaal geldt de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL-) Dachbegrünungsrichtlijn als standaardwerk. In België werken we met de Technische Voorlichting 229 (TV229), uitgebracht door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Deze voorlichting beschrijft voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten, alsook andere thema’s zoals brandgevaar, windweerstand en vegetatiekeuze.

plus

Wat is de levensduur van een groendak?

De levensduur van een groendak hangt uiteraard sterk af van de kwaliteit en duurzaamheid  van de gebruikte materialen. Een degelijk groendak kan de levensduur van het onderliggend dak twee tot drie maal verlengen. Er bestaan voorbeelden van groendaken die al meer dan 60 jaar meegaan.

plus

Wat is de levensduur van een groengevel?

De meeste groengevelsystemen zijn nog vrij jong, waardoor er nog onvoldoende informatie beschikbaar is over hun levensduur. Net zoals bij groendaken zal het uiteraard ook afhangen van de duurzaamheid van de gebruikte materialen. En aangezien groengevels veel meer zorg nodig hebben zal het onderhoud hierin een belangrijke rol spelen.

plus

Welk BTW-tarief is van toepassing op mijn project?

Naargelang aan bepaalde voorwaarden is voldaan of niet geldt een tarief van 6, dan wel 21%. Kort gesteld komen enkel woningen die al meer dan 10 jaar bewoond zijn in aanmerking en dit enkel indien de werken door een erkende aannemer worden uitgevoerd en indien het geen intensief systeem betreft. In het geval van een groengevel moet deze duidelijk onderdeel zijn van de woning. Indien enkel materiaal wordt besteld, zonder plaatsing dus, dan is dit steeds aan 21%. U kan hieronder een blanco BTW attest downloaden. 

plus

Wat is de meest geschikte dakafdichting: PVC, roofing of EPDM?

Op zich is elk type dakafdichting geschikt. Het voornaamst is dat het groendak rust op een wortelvaste en waterdichte laag. Van elk type dakafdichting bestaan reeds varianten die wortelwerend zijn. In de andere gevallen wordt soms een wortelwerende folie gebruikt, maar dit moet zeer weloverwogen gebeuren en blijft best beperkt tot de extensieve systemen. Bij hellende daken is het verder ook van belang om rekening te houden met de gladheid van de dichting. Meer dan het type dakafdichting is tot slot een foutloze plaatsing ervan essentieel, zodat waterlekken kunnen voorkomen worden. Ook bij de plaatsing van het groendak zelf is het belangrijk geen schade aan de dakafdichting toe te brengen. Lees er meer over in onze blogpost.

plus

Op welke types platte daken kan een groendak geplaatst worden?

Van de vijf  types platte daken (opgedeeld volgens hun isolatie), zijn er vier waarop een groendak geplaatst kan worden: het ongeïsoleerde dak, het warme dak, het omkeerdak en het compactdak. Bij compactdaken dienen wel enkele extra aandachtspunten in acht genomen te worden. Op koude daken wordt het afgeraden om groendaken te plaatsen omwille van een verhoogde kans op vochtproblemen.

plus

Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de plaatsing van een groendak?

Voor een extensief groendak is geen stedenbouwkundige vergunning nodig; tenzij je het volume van je dak wilt wijzigen of verhogen.. Verder is een vergunning ook nodig van zodra het groendak een verzadigd gewicht van meer dan 200 kg/m2 of een substraatlaag van meer dan 20 cm heeft. Dit is dus altijd het geval voor intensieve groendaken en nooit het geval voor extensieve sedumdaken.

plus

Welke plantensoorten kunnen gebruikt worden op een extensief groendak?

In de meeste gevallen wordt gekozen voor vetplanten. Dit zijn planten van het geslacht Sedum. Er kan echter ook met andere planten worden gewerkt, zoals bepaalde grassen, kruiden of varens. Ook kunnen verschillende planten met elkaar gecombineerd worden tot een meer biodiverse, natuurlijke vegetatie (natuurdak). Belangrijk is dat de planten bestand zijn tegen extreme droogte, wind en temperatuurschommelingen.

plus

Welke plantensoorten kunnen gebruikt worden op een semi-intensief groendak?

Op semi-intensieve groendaken kunnen heel wat soorten planten groeien. Dit kan dankzij de relatief dikke substraatlaag van dit type groendak. Vaak wordt er gekozen voor siergrassen, maar ook bodembedekkers, prairievegetatie en andere lagere planten kunnen. Mail gerust onze plantenspecialist voor meer informatie. 

plus

Welke plantensoorten kunnen gebruikt worden op een intensief groendak?

Een intensief groendak is als het ware een echte tuin op uw dak. Zowat alles - van gazon, over bloemenborders tot bomen en zelfs vijvers - is dus mogelijk. Bij de keuze van de specifieke beplanting zullen de opbouw van het groendak en de waterbehoefte van de vegetatie een bepalende rol spelen.

plus

Hoe wordt de vegetatie op een groendak aangebracht?

Er zijn drie manieren waarop de vegetatie op een groendak aangebracht kan worden. Een eerste wijze is het planten van losse plantjes in het substraat. Een tweede methode is het uitzaaien van zaad of sedumstekken. Een derde is het plaatsen van vooraf opgekweekte vegetatiematten. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en niet iedere methode is voor ieder type groendak toepasbaar. Ontdek er alles over in dit blogbericht.

plus

Kan men groenten of keukenkruiden kweken op een groendak?

Het is mogelijk om groenten en keukenkruiden te kweken op een groendak. Een dakmoestuin heeft wel voldoende substraat nodig. Voor de meeste keukenkruiden en de kleinere groenten (bvb. veldsla) volstaat 80 tot 100 mm substraat. Voor grote groenten zoals aardappelen, komkommer of tomaat is echter al gauw 200 tot 400 mm substraat noodzakelijk. Houd er ook rekening mee dat de meeste van onze groenten en keukenkruiden éénjarig zijn. In de winter zullen ze afsterven.

plus

Hoelang duurt het alvorens sedumstekken het volledig groendak bedekken?

De sedumstekken zullen gauw in het groendak wortelen, maar daarna duurt het gewoonlijk 2 à 3 jaar vooraleer er zich over het volledige dak nieuwe spruiten gevestigd hebben. Deze periode wordt beïnvloed door factoren als droogtestress, bemesting en onderhoud. Wie graag meteen een egaal begroeid groendak heeft, raden we aan om te kiezen voor vegetatiematten.

plus

De vetplanten op mijn groendak hebben een rode kleur. Is dit normaal?

Sedum kan van nature rood kleuren bij periodes van extreme droogte of andere vormen van stress. Normaal gezien zou deze rode kleur vanzelf moeten verdwijnen na een regenbui. Blijft de regenbui meer dan 3 weken uit, dan adviseren we om de planten zelf te besproeien met (regen)water. Wanneer de rode kleur na bewatering niet langzaam terug verdwijnt, speelt er een andere vorm van stress en neem je best contact op met onze expert.

plus

Kan een groendak aangelegd worden met potgrond of gewone teelaarde?

Neen, potgrond en gewone teelaarde zijn absoluut niet geschikt voor de aanleg van een groendak. Het substraat van een groendak dient licht en voedselarm te zijn, met een beperkte hoeveelheid aan organisch materiaal. Potgrond en teelaarde zijn te zwaar en zouden het dak te fel belasten. Bovendien zijn ze te voedselrijk voor vele van de typische groendakplanten, zoals Sedum. Verder bevatten ze een te grote fractie aan organisch materiaal, waardoor ze na verloop van tijd volledig verteerd zouden zijn. Ook hebben ze de neiging om snel te verzuren en verdichten, waardoor de lucht-/waterverhouding uit balans raakt. Tot slot is teelaarde na uitdroging moeilijk terug te verzadigen, waardoor een regenbui niet of slecht gebufferd zou kunnen worden.

plus

Hoe wordt het substraat op een dak aangebracht?

Afhankelijk van het totale volume aan substraat en de bereikbaarheid van het dak, wordt het substraat aangebracht via kleine zakken, bigbags of een blaaswagen. Kleine zakken kunnen aangevoerd worden met een ladderlift en zijn geschikt voor kleinere projecten. Bij grote projecten is een blaaswagen zeer praktisch, aangezien het substraat rechtstreeks op het dak geblazen kan worden. Indien het dak echter niet bereikbaar is voor een blaaswagen, of indien er reeds een bouwkraan aanwezig is, kan er voor bigbags worden geopteerd.

plus

Wat is de richtprijs voor een groendak?

De prijs van een groendak is niet eenvoudig in één richtprijs weer te geven. Ze hangt namelijk van meerdere factoren af. Zo zal een hellend groendak in verhouding duurder zijn dan een groendak op een plat dak. Ook daalt de prijs per vierkante meter naarmate de grootte van het project toeneemt. Verder speelt uiteraard ook het specifieke ontwerp, het type groendak en de gekozen vegetatie een rol. Erg belangrijk is tot slot ook de bereikbaarheid van het dak. Bij de aanvraag van een offerte is het daarom van belang deze informatie correct door te geven.

plus

Krijg ik subsidies voor de aanleg van een groendak?

Heel wat gemeentes geven subsidies voor de aanleg van een groendak. Zo word je beloond voor je bijdrage aan een groenere, gezondere omgeving. Op premiezoeker vind je een actueel overzicht van welke subsidies je in jouw gemeente aan kan vragen. Naast subsidies kunnen groendaken overigens ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie of een korting op je saneringsbijdrage.

plus

Aan welke voorwaarden moet een dak voldoen om er een groendak op te kunnen plaatsen?

Een groendak kan uiteraard niet zonder meer op ieder dak geplaatst worden. Er zijn tal van aandachtspunten, waarvan de voornaamste de draagkracht en de helling van het dak en de algemene staat van de dakafdichting zijn. Daken met een helling van meer dan 45° niet zijn geschikt voor de aanleg van een groendak. Een dak moet verder ook volledig waterdicht zijn en in staat zijn om het groendak te dragen. Ontdek nog extra aandachtspunten in dit blogbericht

plus

Kan ik zelf een groendak plaatsen?

Het meest eenvoudige type groendak (sedumdak) kan je gerust zelf aanleggen. Informeer je hierbij wel steeds voldoende en volg de richtlijnen nauwkeurig op. Doe-het-zelvers kunnen los materiaal aankopen en zich voor de uitvoering baseren op een fiche met instructies.

plus

Wat is de meest geschikte periode voor de plaatsing van een groendak?

Algemeen kunnen we stellen dat een groendak het gehele jaar door geplaatst kan worden. Bepaalde vegetatie kan echter iets gevoeliger zijn voor droogte. Zo zijn sedumstekken bijvoorbeeld gevoeliger dan sedummatten. Voor sedumstekken en andere gevoelige vegetatie kan het daarom aangeraden zijn om de aanleg binnen de zachtere seizoenen (lente of herfst) te plannen. Ook zaadmengelingen geven het beste resultaat tijdens lente of herfst.

plus

Mag ik mijn groendak betreden?

Een groendak wordt best zo weinig mogelijk betreden. Dit kan namelijk schade toebrengen aan de vegetatie. Natuurlijk zijn enkele onderhoudsbeurten per jaar wel noodzakelijk of kan betreding nodig zijn voor bijvoorbeeld de reiniging van lichtstraten (gebruik hierbij liefst biologisch afbreekbare reinigingsproducten). Wie toch graag op zijn groendak van de zon wil genieten, kiest best voor een daktuin of voorziet een stukje terras.

plus

Ik heb last van katten op mijn groendak. Wat moet ik doen?

Katten uit de buurt durven een onvolgroeid groendak wel eens als ‘kattenbak’ gebruiken. Het nog open substraat vinden ze een ideale plek om hun behoefte te doen. Om de katten weg te houden, kan je een apparaatje aankopen dat ultrasone geluiden en/of lichtflitsen produceert. Wie geduld heeft kan ook gewoon even wachten tot het groendak volgroeid en zodoende minder aantrekkelijk is. De allerbeste strategie is natuurlijk om bij de aanleg van je groendak meteen te kiezen voor vegetatiematten. Die zijn al volgroeid.

plus

Trekt een groendak dieren aan?

Ja, groendaken vormen voor sommige dieren interessante toevluchtsoorden. Er zijn daarbij eerder vervelende bezoekers, zoals katten, maar over het algemeen zijn de meeste bezoekers juist nuttig en mooi, zoals bestuivers of vogels. Over het algemeen kan je stellen: hoe natuurlijker, structuurrijker en diverser het groendak, hoe meer dieren er een onderkomen zullen zoeken. Wie graag veel vlinders en hommels lokt, kan kiezen voor een echte daktuin met bloemenborders of een bloemrijk natuurdak.

voordelen

Voordelen

plus

Buffering van het regenwater

Wanneer regenwater op een groendak terecht komt, sijpelt dit langzaam binnen in het substraat. Hoe dikker de substraatlaag, hoe meer water zo in het substraat opgeslagen kan worden. De beplanting neemt dit water stelselmatig op een geeft het via evapotranspiratie uiteindelijk terug vrij aan de atmosfeer. Bij piekmomenten met een zeer hevige regenval kan het substraat tijdelijk gesatureerd geraken. In dat geval loop het overschot aan water -sterk vertraagd- af richting de riolering of hemelwateropvang.

plus

Zuivering van de lucht

Planten zijn zeer nuttig voor de mens. Om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien, nemen ze namelijk CO2 (koolstofdioxide) op uit de atmosfeer en zetten dit om naar O2 (zuurstof). Verder vangen ze met hun bladeren een aanzienlijke hoeveelheid van het fijn stof op dat in de lucht rondzweeft. Zo kunnen wij zuivere, zuurstofrijke lucht inademen.

plus

Verhoging van de biodiversiteit

In tijden van steeds verdergaande verstedelijking, vormen groendaken en groengevels kleine bakens van natuurlijk groen. Ze brengen leven op doodse daken en kale gevels. Zeker wanneer zoveel mogelijk met inheemse plantensoorten wordt gewerkt, bieden groendaken en –gevels terug kansen aan de natuur binnen en rond de stad. Zo kan die ene plant op jouw dak nectar bieden aan een hommel, of kan de klimplant op je buitenmuur nestgelegenheid bieden aan een koppeltje mussen.

plus

Regulatie van de temperatuur in je huis en omgeving

Groendaken reguleren de temperatuur in en rond je huis. Hoe dikker de substraatlaag, hoe groter deze regulerende werking. Het pakket bovenop je dak zorgt in eerste instantie voor verkoeling in de zomer. In de winter zorgt het er ook voor dat de binnenruimtes minder snel afkoelen, maar dit slechts in beperkte mate. Verder spelen groendaken een cruciale rol in het temperen van het zogenaamde urban heat island effect, waarbij de vele gebouwen en straten in een stad de warmte van de zon absorberen en vervolgens terug vrijgeven, waardoor de zomertemperatuur in steden al gauw 5 tot 7 graden hoger ligt dan op het platteland.

plus

Isolatie van geluid

De extra lagen bovenop je dak zorgen voor een verbeterde geluidsisolatie (zowel van binnen naar buiten als in de omgekeerde richting). Hoe dikker de totale opbouwhoogte van het groendak, hoe beter deze isolerende werking. Sommige bronnen spreken daarbij van een reductie tot wel 50 decibel.

plus

Waardevermeerdering van vastgoed

Uit onderzoek is gebleken dat de marktprijs van vastgoed voorzien van een groendak of groengevel 5 tot 15% meer waard is dan vergelijkbaar vastgoed zonder groen.

plus

Meervoudig ruimtegebruik

In een stedelijke omgeving is open ruimte zeer schaars. Groendaken laten toe bebouwde oppervlakte toch een open karakter te geven. Dergelijke ‘nieuwe open ruimte’ is goed voor mens, natuur en milieu. Zo kan een intensief groendak bijvoorbeeld dienen als openbaar park, met nestgelegenheid voor vogels en een bufferende werking voor neerslag. Eén gebouw combineert zo maar liefst vier verschillende functies.

plus

Fiscale steunmaatregelen

In heel wat gemeenten kan je een subsidie krijgen voor de aanleg van een groendak. Je wordt zo beloont voor je bijdrage aan een groenere, gezondere omgeving. Ook kan een groendak in aanmerking komen voor een renovatiepremie of kan je in sommige gevallen een korting krijgen op je saneringsbijdrage. Ontdek hier meer over fiscale steunmaatregelen.

plus

Verlengde levensduur van je dak

UV-straling, extreme temperatuurschommelingen en andere weersinvloeden zorgen voor slijtage van je dakafdichting. Een groendak ligt als een soort beschermende laag bovenop deze dakafdichting en zorgt er zo voor dat je dak wel twee tot drie keer langer meegaat.

plus

Verhoogd rendement van zonnepanelen

Een groendak neemt heel wat minder zonnewarmte op dan een klassiek, veelal donker, dak. Daardoor is de zone boven je dak een stuk koeler wanneer er een groendak ligt. Dit heeft een positief effect op de werking van je zonnepanelen, met een rendementsverhoging tot wel 5%.

plus

Esthetische meerwaarde

Groendaken en groengevels zijn gewoon ontzettend mooi. Ze zijn een plezier om naar te kijken en daarom ideaal om bepaalde minder mooie oppervlakken, zoals bijvoorbeeld daken van parkeergarages, mee te bedekken. Zo kan een sombere parkeergarage in één klap prachtig stijlvol worden. Als bedrijf staat het ook goed om in een stijlvol gebouw te zetelen. Een groendak of groengevel doet daarvoor prima dienst.

plus

Verhoogd welzijn

Onderzoek heeft al meermaals aangetoond dat een groene omgeving een zeer gunstig effect heeft op onze gezondheid. Groendaken en groengevels dragen dus bij aan ons dagelijks welzijn. Hun rustgevend karakter geeft een gevoel van welbehagen en draagt bij tot een aangenamere woon- of werkomgeving. Op de werkvloer kan dit leiden tot een verhoogde werklust en minder ziekteverzuim. Ook ziekenhuizen kiezen vaak voor een groendak of -gevel, omdat dit een gevoel van geluk brengt bij de patiënten en dus hun genezing ten goede komt.

onderhoud

Onderhoud van een groendak

plus

Tijdelijke zorg na plaatsing

De eerste 4 weken na de plaatsing van je groendak is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de vegetatie zich goed kan vestigen. Dit houdt in dat er met regelmaat bewaterd moet worden. Doe dit bij voorkeur ‘s avonds en met regenwater. Indien je groendak een ingebouwd irrigatiesysteem heeft, is deze extra bewatering uiteraard overbodig.

Verder is het bij sedumdaken aangeraden om het jaarlijks onderhoud 3-maandelijks uit te voeren gedurende de eerste 2 jaar (indien gewerkt met vegetatiematten) of tot het bereiken van een bedekking van 90% (indien gewerkt met stekken).

plus

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud van een groendak hangt heel nauw samen met het gekozen type. Extensieve (sedumdaken en natuurdaken) en semi-intensieve systemen hebben geen dagelijks onderhoud nodig. Intensieve systemen, zoals daktuinen en dakmoestuinen hebben echter dezelfde ‘dagelijkse’ zorg nodig als, respectievelijk, een gewone tuin of moestuin.

plus

Jaarlijks onderhoud

Elk groendak heeft, net als een gewoon dak, jaarlijks een minimum aan onderhoud nodig. Hieronder lijsten we de uit te voeren werken op. Indien gewenst, kan voor deze jaarlijkse werken een onderhoudscontract worden afgesloten. Bij problemen of vragen, contacteer je best onze expert.

Het verwijderen van
- organisch afval (bv. bladeren) en ander afval
- vegetatie in de steriele zones
- ongewenste, dominante of overwoekerende planten (trek de wortels mee uit)
- organisch en ander materiaal in de waterafvoeren 

Het verzorgen van de gewenste vegetatie (vraag ons advies):
- afgestorven planten vervangen 
- kale plekken opnieuw inzaaien
- snoeien of maaien van de vegetatie (niet bij alle groendaken van toepassing)
- eventueel licht bemesten met aangepaste meststoffen

Algemene controle van
- het substraat bij hellende daken: Is er sprake van erosie?
- de dakdetails (doorvoeren, aansluitingen, randprofielen, koepels,...)
- het eventueel aanwezige irrigatiesysteem
- de eventueel aanwezige valbeveiligingssystemen

plus

Bewatering

Sedumdaken, natuurdaken en semi-intensieve systemen hebben geen extra bewatering nodig. De vegetatie bij deze types is namelijk goed bestand tegen droogte. Bij extreme droogte (meer dan 3 weken zonder neerslag) is het echter niettemin aangeraden om bij te wateren. Intensieve systemen en hellende groendaken hebben veelal een ingebouwd irrigatiesysteem. Zo niet, dan is regelmatig bewateren noodzakelijk. Doe dit bij voorkeur steeds ‘s avonds en met regenwater.

plus

Bemesting

Sedumdaken hebben zelden nood aan bemesting. Bij natuurdaken zou dit zelfs de natuurlijke evenwichten tussen de verschillende plantensoorten kunnen verstoren. Wel werd aangetoond dat een jaarlijkse lichte bemesting met traagwerkende meststoffen bij sedumdaken kan bijdragen tot een meer aaneengesloten vegetatie. Een te hoge concentratie aan meststoffen zou echter leiden tot een verminderde droogteresistentie van de sedumplanten.

Bij semi-intensieve en intensieve systemen is een jaarlijkse bemesting met 8 gram stikstof/m2 noodzakelijk. Dit ter aanvulling van de fractie aan organisch materiaal in het substraat, die na verloop van tijd verdwijnt. 

Wees u er steeds van bewust dat alle overtollige meststoffen in onze waterlopen terechtkomen. Zeker bij hellende groendaken adviseren wij om in meerdere malen, met kleinere hoeveelheden, bij te mesten.

fbuild

Opbouw van een groendak

Een groendak is opgebouwd uit verschillende lagen en materialen. Deze spelen stuk voor stuk een belangrijke rol bij de goede werking van het  groendak. Onderstaande afbeelding toont een verticale doorsnede van een groendak, met zicht op de verschillende lagen.

 opbouw

Van boven naar onder, bestaat een groendak uit:

plus

Vegetatielaag

De bovenste laag van een groendak wordt gevormd door de aangeplante vegetatie. Het is de meest variabele laag van een groendak en bepaalt het uiteindelijke uitzicht ervan. De gekozen beplanting zal ook bepalend zijn voor de onderliggende lagen, die eraan aangepast moeten zijn.

plus

Steriele zone

Een steriele of vegetatievrije zone is een zone zonder enige bedekking of met een bedekking van tegels of grind. Een dergelijke zone wordt meestal aangelegd rondom alle ‘opstanden’ (dakopstand, lichtkoepel,..).

plus

Anti-erosielaag

Bij hellende of windgevoelige daken kan een anti-erosielaag noodzakelijk zijn zolang de vegetatie niet volgroeid is. Deze laag bestaat meestal uit een wapeningsnet of een biodegradeerbaar net. Na verloop van tijd heeft de vegetatie voldoende kans gehad om stevig te wortelen en houdt het zelf alles op zijn plaats.

plus

Substraatlaag

De substraatlaag vormt de voedingsbodem voor de vegetatie en bestaat voornamelijk uit vulkaangesteenten. Deze gesteenten zijn zeer poreus en mineraalrijk. De substraatlaag van een extensief groendak is zeer dun en voedselarm, met een minimale toegevoegde hoeveelheid aan organisch materiaal (zoals schorscompost en turf). Intensieve systemen, daarentegen, hebben een dikke laag substraat met een hoger percentage aan organisch materiaal. Kwaliteitsvol substraat draagt het Duitse FLL-keurmerk.

plus

Anti-afschuiflaag

Bij daken met een helling van meer dan 15° zijn extra voorzorgen noodzakelijk om het groendak op zijn plaats te houden. Ten eerste dient steeds gewerkt te worden met vegetatiematten. Ten tweede dient er een anti-afschuiflaag onder de substraatlaag aangebracht te worden. Er bestaan drie types anti-afschuifsystemen, waarbij de last wordt gedragen door de nok, de dakvoet of het gehele dakoppervlak. 

plus

Filterlaag

De filterlaag heeft als voornaamste functie het fysisch scheiden van substraat- en drainagelaag. Ze voorkomt dat substraatdeeltjes in de drainagelaag terechtkomen en deze verstoppen, maar laat wel toe dat water opstijgt of doorsijpelt. De filtervliezen bestaan uit geotextiel en zijn niet UV-bestendig. Ze mogen dus niet aan zonlicht blootgesteld worden.

plus

Drainagelaag

De functie van de drainagelaag is tweeledig: enerzijds staat ze in voor de afvoer van overtollig regenwater en anderzijds moet ze voorzien in het behoud van een constante waterreserve. Er bestaan drie verschillende systemen, waarvan twee voor platte en één voor hellende daken. Bij platte daken kan men kiezen tussen drainagebufferplaten of drainagestortgoed. Het eerste, en meest toegepaste, systeem is vervaardigd uit gerecycleerde HDPE (High Density Poly-Ethyleen). Er bestaan meerdere types drainagebufferplaten, waarvan de FKD25 geschikt is voor sedumdaken, de FKD40 voor natuurdaken en semi-intensieve groendaken  en de FKD60 voor intensieve groendaken en dakmoestuinen. Het tweede systeem, het drainagestortgoed, wordt gemaakt uit minerale gesteenten. Bij hellende daken wordt meestal gebruik gemaakt van drainagevliezen.

plus

Beschermlaag

De beschermlaag is voornamelijk bedoeld om mechanische beschadiging van de dakafdichting te voorkomen. De laag heeft ook een beperkt waterabsorberend vermogen en kan, via capillariteit, water beschikbaar stellen aan de vegetatie.

plus

Wortelwerende laag

De wortelwerende laag beschermt de onderliggende dakconstructie tegen perforatie door eventuele hardnekkige plantenwortels. Ze is opgebouwd uit polyethyleen (PE) of een ander wortelbestendig materiaal. Een afzonderlijke wortelwerende laag is echter niet noodzakelijk indien de dakafdichting (de waterkerende laag) zelf reeds wortelwerend is. Bij nieuwbouw is het aangeraden om meteen voor de juiste dakafdichting te kiezen, wij adviseren u dan ook om reeds bij uw prille bouwplannen contact met ons op te nemen zodat we u kunnen bijstaan in uw keuze.

plus

Waterkerende laag

De dakafdichting van een dak doet dienst als waterkerende laag. Het is dan ook van uitermate groot belang dat een dakafdichting volledig intact en ondoorlatend is alvorens er een groendak bovenop wordt geplaatst. Een dakafdichting kan bijkomend (en bij voorkeur) ook wortelwerend zijn.

plus

Dakconstructie

Van de vijf types platte daken (opgedeeld volgens hun isolatie), zijn er vier waarop een groendak geplaatst kan worden: het ongeïsoleerde dak, het warme dak, het omkeerdak en het compactdak. Bij compactdaken dienen wel enkele extra aandachtspunten in acht genomen te worden. Op koude daken wordt het afgeraden om groendaken te plaatsen omwille van een verhoogde kans op vochtproblemen.

financiele_steun

Financieel

In heel wat gemeenten kan je financiële ondersteuning aanvragen voor de aanleg van een groendak. Dit kan gaan om een subsidie voor het groendak zelf, een renovatiepremie of een korting op uw saneringsbijdrage. Hieronder lichten we dit kort toe. Neem echter gerust contact op bij verdere  vragen.

plus

Subsidies

In Vlaanderen kan je per vierkante meter groendak tussen 20 en 45 euro aan subsidies ontvangen. De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen echter van gemeente tot gemeente. Raadpleeg ze tijdig op de website van uw gemeente of via premiezoeker.

plus

Renovatiepremie

Een groendak kan ook in aanmerking komen voor een renovatiepremie

plus

Saneringsbijdrage

Omwille van de waterbufferende werking van een groendak, geven sommige gemeenten ook een korting op uw saneringsbijdrage. Inwoners van Oost- en West-Vlaanderen kunnen de voorwaarden vinden op de website van Farys.

download_technische_fiche

Downloads

Bij Canopy houden wij van transparantie en professionaliteit. Hieronder vindt u een overzicht van alle bestanden die u kan downloaden. Deze lijst bevat de technische fiches van de types groendaken en groengevels en van de materialen, alsook een blanco BTW attest en andere nuttige documenten. Bent u op zoek naar iets, en u kan het niet terugvinden in deze lijst. Neem contact op zodat we u verder kunnen helpen.


Technische fiches van onze systemen:
  Technische fiches van gebruikte materialen: zie www.optigroen.nl

   Overtuigd?
   Contacteer ons!

   Vraag een offerte aan

   © 2015 - 2024 Canopy BV

   Sitemap

   Privacy Policy